نویسنده = علی سعیدی
تعداد مقالات: 2
1. ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران

دوره 9، شماره 33، زمستان 1388، صفحه 33-62

علی سعیدی؛ ابوذر سروش