نویسنده = اکبر کمیجانی
تعداد مقالات: 3
1. قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا

دوره 13، شماره 50، زمستان 1392، صفحه 31-58

اکبر کمیجانی؛ سید ضیاءالدین کیاءالحسینی؛ اسدالله فرزینوش


2. الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته ای

دوره 11، شماره 43، زمستان 1390، صفحه 55-78

اسدالله فرزین وش؛ محمدرضا یوسفی شیخ رباط؛ اکبر کمیجانی


3. چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 8، شماره 30، زمستان 1387، صفحه 69-98

اکبر کمیجانی؛ محمدتقی نظرپور