نویسنده = ناصر جهانیان
تعداد مقالات: 13
1. نقدی بر دستورکار 2030 برای توسعه پایدار

دوره 18، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 35-61

ناصر جهانیان


2. جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم

دوره 16، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 79-106

ناصر جهانیان


3. نقد الگوی توسعه انسانی و پیشنهاد راهبردهای اصلاحی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1391، صفحه 35-62

ناصر جهانیان


4. مبانی، اهداف و جایگاه وقف در مکتب اقتصادی اسلام

دوره 11، شماره 42، زمستان 1390، صفحه 87-116

ناصر جهانیان


5. بررسی فقهی اقتصادی مالکیت وقف

دوره 10، شماره 38، زمستان 1389، صفحه 5-32

ناصر جهانیان


7. پیشرفت عادلانه و وظایف دولت دینی

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 33-62

ناصر جهانیان


8. بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در اسلام

دوره 7، شماره 25، زمستان 1386، صفحه 157-178

ناصر جهانیان


9. شاخص توسعه انسانی ـ اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 129-146

ناصر جهانیان؛ - همایون.ا. درو؛ سعیده ف. اتیتی


10. فقرزدایی، چالش‌ها و راهبردهای اسلامی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1382، صفحه 147-164

ناصر جهانیان؛ ـ اسماعیل سراج‌الدین


11. شاخص توسعه انسانی ـ اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1382، صفحه 117-133

ناصر جهانیان؛ سعیده ف. اتیتی؛ ـ همایون.ا. در


12. روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 116-128

علی‌اصغر هادوی‌نیا؛ ناصر جهانیان؛ محمدانس زرقا


13. امنیت اقتصادی و چالش‌های اقتصاد ایران ـ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 7-19

فرشاد مؤمنی؛ ناصر جهانیان