نویسنده = حسین میسمی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی مدل های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجامعملیات بازار باز

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 63-90

حسین میسمی؛ کامران ندری؛ سیدعباس موسویان


2. سرمایه انسانی، فقر و نابرابری های درآمدی در اسلام و کشورهای اسلامی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1390، صفحه 5-38

صادق بختیاری؛ حسین میسمی


3. منابع درآمدی دولت اسلامی و کیفیت توزیع آن؛ مطالعه موردی: طرح نقدی کردن یارانه ها

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 5-28

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسین میسمی؛ محسن عبدالهی؛ سیدمحمد رفیع لطیفی