نویسنده = علی اضغر هادوی نیا
تعداد مقالات: 9
1. نظام احسن به مثابه یکی از مبانی اقتصاد اسلامی

دوره 17، شماره 65، بهار 1396، صفحه 91-117

علی اضغر هادوی نیا


2. مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی

دوره 12، شماره 47، زمستان 1391، صفحه 5-28

یدالله دادگر؛ علی اصغر هادوی نیا


3. رفتارشناسی اقتصادی انسان مادی گرا از دیدگاه قرآن کریم

دوره 11، شماره 43، زمستان 1390، صفحه 27-54

علی اصغر هادوی نیا


4. مفاهیم لذت و سعادت در اقتصاد اسلامی (با رویکرد شناختی)

دوره 11، شماره 44، زمستان 1390، صفحه 57-76

علی اصغر هادوی نیا


6. مبانی اخلاقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگراییف وظیفه گرایی و اسلام

دوره 9، شماره 36، زمستان 1388، صفحه 33-58

علیرضا موفق؛ علی اصغر هادوی نیا


7. مبانی نظریه دولت در قرآن کریم

دوره 7، شماره 26، زمستان 1386، صفحه 7-32

علی اصغر هادوی نیا


8. جایگاه اقتصادی سنت رزق

دوره 7، شماره 28، زمستان 1386، صفحه 89-116

علی اصغر هادوی نیا


9. امکان، ضرورت و جایگاه اقتصاد اسلامی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1385، صفحه 51-76

علی اصغر هادوی نیا