تعداد مقالات: 599

-24. شناسنامه علمی شماره

دوره 14، شماره 54، تابستان 1393، صفحه 1-4


-23. شناسنامه علمی مجله

دوره 14، شماره 53، بهار 1393، صفحه 1-4


-22. شناسنامه علمی مجله

دوره 13، شماره 52، زمستان 1392، صفحه 1-4


-21. شناسنامه علمی شماره

دوره 15، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 1-4


-20. شناسنامه علمی شماره

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 1-4


-19. روش کشف نظام اقتصادی اسلام

دوره 10، شماره 39، زمستان 1389، صفحه 4-32

سیدحسین میرمعزی


-18. بررسی ظرفیت‌های نوآورانه عقد‌های اسلامی و نقش آن در رشد اقتصادی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 5-35

محمدعلی ابوترابی؛ هدی زنده‌دل‌ شهرنوی؛ نسرین رضایی‌مقدم


-17. فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 5-32

سیدحسین میرمعزی


-16. رویکرد جدید به اصل 44 ، گامی به سوی رونق اقتصادی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1385، صفحه 5-12

سعید فراهانی فرد


-15. نگاهی نو به مسئله احیای زمین های موات

دوره 8، شماره 30، زمستان 1387، صفحه 5-38

غلامرضا مصباحی مقدم


-14. نقش حاکمیتی دولت اسلامی در بهبود توزیع درآمد

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 5-32

کامران ندری؛ وهاب قلیچ


-13. تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تاکید بر مفهوم هزینه های مبادله)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1388، صفحه 5-32

محمدجواد شریف زاده؛ الیاس نادران


-12. امکان سنجی فقهی استفاده از ابزار اقطاع و احیا در فرایند خصوصی سازی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1389، صفحه 5-28

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مهدی موحدی بکنظر؛ محمدجواد رضایی


-11. بررسی فقهی اقتصادی مالکیت وقف

دوره 10، شماره 38، زمستان 1389، صفحه 5-32

ناصر جهانیان


-10. منابع درآمدی دولت اسلامی و کیفیت توزیع آن؛ مطالعه موردی: طرح نقدی کردن یارانه ها

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 5-28

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسین میسمی؛ محسن عبدالهی؛ سیدمحمد رفیع لطیفی


-9. سرمایه انسانی، فقر و نابرابری های درآمدی در اسلام و کشورهای اسلامی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1390، صفحه 5-38

صادق بختیاری؛ حسین میسمی


-8. درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1390، صفحه 5-28

سیدحسین میرمعزی


-7. نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1390، صفحه 5-26

علی اصغر قائمی نیا؛ سیدحسین میرمعزی


-6. مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1390، صفحه 5-30

سیدرضا حسینی


-5. جایگاه نذورات در فقرزدایی از جامعه اسلامی ؛ مطالعه موردی ایران 1385-1388

دوره 12، شماره 45، زمستان 1391، صفحه 5-32

حسین صادقی؛ علی شفیعی؛ میثم فتحی


-4. مدل اسلامی اخلاق مصرف

دوره 12، شماره 46، زمستان 1391، صفحه 5-34

محمد جداری عالی؛ سیدحسین میرمعزی


-3. مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی

دوره 12، شماره 47، زمستان 1391، صفحه 5-28

یدالله دادگر؛ علی اصغر هادوی نیا


-2. تاثیر ارزش های اخلاقی اسلام بر تخصیص اقتصادی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1391، صفحه 5-29

سیدمحمدهادی سبحانیان؛ غلامعلی معصومی نیا


0. درآمدی بر علم اقتصاد اسلامی(اقتصاد برکت)

دوره 13، شماره 50، زمستان 1392، صفحه 5-30

سیدحسین میرمعزی