تجزیه و تحلیل عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران با استفاده از ریز داده ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان