شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی در بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی بانک ملت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان