اثر ارزش های اسلامی در تصمیم های آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی: شرکت های صنایع غذایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان