دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی با تکیه بر وضعیت بدهکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده