چالش های مفهومی ربا، بهره و بهره تعادلی (شیوه برخورد قرآن کریم با مفاسد اقتصادی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده