ارائه پول در تابع مطلوبیت در نظام اقتصاد اسلامی در قالب یک الگوی کنترل بهینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان