میزان شناخت از ربا و چارچوب نظری دو نظام بانکی‌ اسلامی و غیراسلامی (بررسی موردی: یک بانک خصوصی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بانک رفاه - دانشگاه آزاد اسلامی کرمان- حوزه سفیران هدایت رفسنجان

چکیده

ویژگی منحصربه ‌فردی که اسلام دارد، عدم ابطال‌پذیری قواعدی همچون قانون الهی تحریم‌ رباست. در پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت نسبت به تعریف و مفهوم ربا، و آشنایی با چارچوب نظری دو نوع بانکداری‌اسلامی و غیر‌اسلامی پرداخته شد. روش پژوهش میدانی و جامعه آماری شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در سال 1399 سراسر کشور بود؛ که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری خو‌شه‌ای تعداد 369 نفر ‌به‌عنوان ‌نمونه‌ انتخاب و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری شد. تجزیه‌وتحلیل دادهها با استفاده از نرم‌افزار spss نشان داد که در زمینۀ آشنایی با تعریف و مفهوم ربا 6/33 درصد از کارکنان و درزمینۀ آشنایی با چارچوب نظری دو نظام بانکداری‌ربوی و غیر-ربوی تنها 9/11 درصد از کارکنان حدنصاب لازم‌ (‌نمره پانزده از بیست‌) ‌که توسط متخصصین‌ تعیین ‌شده بود را کسب نموده‌اند؛ باید توجه داشت که یک قانون خوب هم می‌تواند توسط مجریان ناآگاه ابطال شود. بنابراین آموزش جهت آگاهی آفرینی مجریان، امری اجتناب ناپذیراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognition Rate about the concept of usury and theoretical framework (Case Study: a Private Bank)

نویسنده [English]

  • Mohammad Pourgolamrezaei
bank refah
چکیده [English]

The unique specificity of Islam is no falsifiability of some rules, such as divine law banking usury. This current study assessed the cognition rate about the definition and concept of usury, and acquaintance with a theoretical framework in two types of usury and non-usury banking. The research method was a field study, and the statistical population involved 9708 employees of a private bank from all over the country in 2020. Using Cochran's formula, the 369 employees were selected as a sample by cluster sampling and needed data gathered by questionnaire. The results of data analysis by SPSS software showed that 33.6% of employees in terms of acquaintance with definition and concept of usury, and only 11.9% of employees in terms of acquaintance with a theoretical framework about two types of usury and non-usury banking system have achieved to required quorum, that means 15 from 20 scores, which had been determined by experts. Therefore, the training must be implemented for executors' awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine Law
  • Usury Banking
  • Non-usury Banking