امکان سنجی فروش و تبدیل موقوفات منفعتی به اعود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فقه و مبانی حقو ق اسلامی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی شهر ری،تهران،ایران

چکیده

شیخ انصاری اولین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم می کند و این تقسیم را در جواز بیع وقف داده و بیع وقف انتفاعی را به طور مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را در مواردی اجازه داده است. ولی بیع را در حالی که انفعال به حال موقوف علیهم باشد اجازه نداده است. معروف بین فقیهان خصوصیا متاخرین همین نظر است. اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را در فرض انفعال بودن به حال موقوف علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد. زیرا حبس عین در وقف و منع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده است و در واقع مقدمه‌ای برای انتفاع بردن موقوف‌علیهم از عین موقوفه است و مقصود اصلی واقف، رها سازی به نفع موقوف‌علیهم می‌باشد، در نتیجه هر گاه انتفاع از موقوفه به نحوی مناسب باشد. با موقوفه، ممکن است، و فروش موقوفه و تبدیل آن انفعال باشد، باید گفت مقتضای قاعده ثانویه جواز فروش موقوفه است. برخی روایات نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفعال بودن نیز دلالت دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sales feasibility and converting endowments to benefits

نویسندگان [English]

  • Seyyed esmail Hoseini moggaddam
  • Mohammad Jafari harandi
  • abbas samavati
Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Humanities, Imam Khomeini Memorial Branch, Rey, Tehran, Iran
چکیده [English]

abstract
Sheikh Ansari is the first jurist to divide the endowment into profit and for-profit, and this division has been involved in the discussion of the license for the sale of endowments, and has considered the sale of for-profit endowments absolutely forbidden. He did not allow it when the benefit was suspended. This view is famous among jurists, especially the later ones.but in the case of a usufruct endowment, the sale of the endowment must be permitted on the condition that it be for the benefit of the endowment against the interests of the endowment; Because the confinement of the object in the endowment and the prohibition of its sale is a subordinate purpose of the endowment and is in fact a prelude to the benefit of the endowment against the same endowment and the main purpose of the endowment is to abandon the benefits in favor of the endowment against each other. With an endowment, it is not possible, and the sale of the endowment and its conversion is a benefit, it must be said that the requirement of the secondary rule is the permission to sell the endowment.Some narrations also indicate the permission to sell the endowment if it is for profit. Whenever benefactor has allowed the sale of the endowment on the premise that it is for profit, the sale of the endowment will be allowed without any problems based on the benefactor condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • endowment
  • benefit endowment
  • benefit endowment sale
  • return
  • sale benefit