نمایه نویسندگان

آ

 • آذرپیوند، زیبا نگاهی به شاخص های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تاثیر آن بر رشد اقتصادی [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 179-208]
 • آقابابایی، حسین جایگاه حقوق مصرف در اصلاح الگوی مصرف [دوره 9، شماره 34، 1388، صفحه 179-207]

ا

 • ابراهیمی، محبوبه طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 63-94]
 • اسلاملوئیان، کریم تاثیر قانون بانکداری بدون ربا بر تابع تقاضای پول ایران [دوره 9، شماره 35، 1388، صفحه 129-160]
 • اسمعیلی گیوی، حمیدرضا بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه ها [دوره 9، شماره 35، 1388، صفحه 161-192]

ب

پ

ج

 • جهانیان، ناصر مصرف فراگیر و پایدار در سایه آموزه های توسعه اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1388، صفحه 67-96]
 • جهانیان، ناصر پیشرفت عادلانه و وظایف دولت دینی [دوره 9، شماره 35، 1388، صفحه 33-62]

ح

 • حسینی، سیدرضا الگوی مطلوب مصرف در چارچوب الگوی تخصیص درآمد اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1388، صفحه 7-38]
 • حکمت نیا، محمود بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 179-212]

د

ذ

 • ذاکری، مریم تاثیر قانون بانکداری بدون ربا بر تابع تقاضای پول ایران [دوره 9، شماره 35، 1388، صفحه 129-160]

ر

 • رعایائی، مهدی بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه ها [دوره 9، شماره 35، 1388، صفحه 161-192]

س

 • سروش، ابوذر ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 33-62]
 • سعیدی، علی ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 33-62]
 • سعیدی، علی امکان سنجی اقتصادی تبدیل تسهیلات فروش اقساطی به اوراق رهنی (مورد مطالعه : بانک ملی ایران) [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 149-178]
 • سیدی نیا، سیداکبر مصرف و مصرف گرایی از منظر اسلام و جامعه شناسی اقتصادی [دوره 9، شماره 34، 1388، صفحه 151-176]

ش

 • شریف زاده، محمدجواد تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تاکید بر مفهوم هزینه های مبادله) [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 5-32]
 • شهیدی نسب، مصطفی بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تامین مالی مشارکت کاهنده [دوره 9، شماره 35، 1388، صفحه 99-128]

ص

 • صفری، محمد بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه های اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 117-148]

ع

ف

ق

 • قلیچ، وهاب نقش حاکمیتی دولت اسلامی در بهبود توزیع درآمد [دوره 9، شماره 35، 1388، صفحه 5-32]

ک

 • کرد، مجید امکان سنجی اقتصادی تبدیل تسهیلات فروش اقساطی به اوراق رهنی (مورد مطالعه : بانک ملی ایران) [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 149-178]
 • کفشگر جلودار، حسین نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی (مطالعه تجربه چند کشور اسلامی) [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 59-88]
 • کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین عوامل موثر بر هزینه های مذهبی دهک های درآمدی خانوارهای شهری ایران [دوره 9، شماره 35، 1388، صفحه 193-216]

م

 • مبارک، اصغر نگاهی به شاخص های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تاثیر آن بر رشد اقتصادی [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 179-208]
 • مصباحی مقدم، غلام رضا بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه ها [دوره 9، شماره 35، 1388، صفحه 161-192]
 • مصباحی مقدم، غلامرضا بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه های اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 117-148]
 • معصومی نیا، غلام علی بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تامین مالی مشارکت کاهنده [دوره 9، شماره 35، 1388، صفحه 99-128]
 • منظور، داوود بررسی تطبیقی حرمت ربا در اسلام و مسیحیت [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 89-116]
 • موسویان، سیدعباس مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 95-126]
 • موسویان، سیدعباس مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی [دوره 9، شماره 35، 1388، صفحه 63-98]
 • موسویان، سیدعباس نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی (مطالعه تجربه چند کشور اسلامی) [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 59-88]
 • موفق، علیرضا مبانی اخلاقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگراییف وظیفه گرایی و اسلام [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 33-58]

ن

 • نادران، الیاس تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تاکید بر مفهوم هزینه های مبادله) [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 5-32]
 • ندری، کامران نقش حاکمیتی دولت اسلامی در بهبود توزیع درآمد [دوره 9، شماره 35، 1388، صفحه 5-32]
 • نظرپور، محمدنقی طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه [دوره 9، شماره 33، 1388، صفحه 63-94]
 • نظرپور، محمدنقی نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی (مطالعه تجربه چند کشور اسلامی) [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 59-88]

و

ه

 • هادوی نیا، علی اصغر مبانی اخلاقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگراییف وظیفه گرایی و اسلام [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 33-58]

ی

 • یادی پور، مهدی بررسی تطبیقی حرمت ربا در اسلام و مسیحیت [دوره 9، شماره 36، 1388، صفحه 89-116]