نمایه نویسندگان

آ

 • آقانظری، حسن مالکیت حقوقی نهادهای مالی (شخصیت حقوقی نهادهای مالی) [دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 79-96]

ا

 • ابراهیمی، میمنت بررسی شاخص های ممنوعیت غرر در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ مطالعه موردی بانک تجارت مشهد مقدس [دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 157-188]
 • ابوترابی، محمدعلی مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پور [دوره 11، شماره 42، 1390، صفحه 181-208]
 • احمدی، سعید بررسی تطبیقی مدل های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی [دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 97-126]
 • اسلاملوئیان، کریم تعیین نرخ ارز در بلندمدت برای اقتصاد بدون بهره: یک رویکرد پولی [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 131-160]
 • الهی، مهدی امکان سنجی فقهی استفاده از سوآپ کالا در بازارهای مالی ایران [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 105-128]
 • انصاری، علی دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی با تکیه بر وضعیت بدهکار [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 161-188]
 • ایزدخواستی، حجت تحلیل نقش نرخ بهره پولی در بحران های اقتصادی نظام سرمایه داری: رویکرد اسلامی [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 77-106]

ب

 • بختیاری، صادق سرمایه انسانی، فقر و نابرابری های درآمدی در اسلام و کشورهای اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 5-38]
 • برزانی، محمدواعظ تحلیل نقش نرخ بهره پولی در بحران های اقتصادی نظام سرمایه داری: رویکرد اسلامی [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 77-106]

ج

 • جهانیان، ناصر مبانی، اهداف و جایگاه وقف در مکتب اقتصادی اسلام [دوره 11، شماره 42، 1390، صفحه 87-116]

ح

 • حسنقلی پور، حسین صکوک وکالت بیمه ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 129-156]
 • حسین پور، محمد تحلیل و رتبه بندی ریسک های عملیاتی در بانکداری اسلامی؛ مطالعه موردی: بانکداری بدون ربا در ایران [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 157-184]
 • حسینی، سیدرضا مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 5-30]
 • حسینی، میرزاحسن ارائه چارچوب مفهومی در بازاریابی بر اساس مبانی اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1390، صفحه 117-148]

خ

 • خاندوزی، سیداحسان نظام نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم [دوره 11، شماره 42، 1390، صفحه 29-58]
 • خزایی، ایوب تاثیر بحران اقتصادی جهان بر بانکداری اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1390، صفحه 149-180]

د

 • دقیقی اصل، علیرضا صکوک وکالت بیمه ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 129-156]

ر

 • رستمی، محمدزمان چالش های مفهومی ربا، بهره و بهره تعادلی (شیوه برخورد قرآن کریم با مفاسد اقتصادی) [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 189-216]
 • رضایی، فاطمه تاثیر بحران اقتصادی جهان بر بانکداری اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1390، صفحه 149-180]
 • رضایی، محمدجواد اقتصاد اسلامی و دلالت های نظریه انتخاب عمومی [دوره 11، شماره 42، 1390، صفحه 59-86]
 • رضایی دوانی، مجید الگوی عرضه نیروی کار در جامعه مطلوب اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 39-68]

س

ش

 • شریف زاده، محمدجواد سازوکارهای اعمال قرارداد در اقتصاد اسلامی؛ تحلیل تطبیی هزینه های اعمال قرارداد در اقتصاد صدر اسلام [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 31-56]
 • شعبانی، احمد قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی؛ مطالعه موردی:اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع [دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 127-156]

ط

 • طالبی، محمد تحلیل و رتبه بندی ریسک های عملیاتی در بانکداری اسلامی؛ مطالعه موردی: بانکداری بدون ربا در ایران [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 157-184]

ع

 • عیدی، فاطمه ارائه چارچوب مفهومی در بازاریابی بر اساس مبانی اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1390، صفحه 117-148]

ف

ق

 • قائمی نیا، علی اصغر نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی [دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 5-26]
 • قالیباف اصل، حسن صکوک وکالت بیمه ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 129-156]
 • قلیچ، وهاب قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی؛ مطالعه موردی:اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع [دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 127-156]

ک

 • کاوند، مجتبی تحلیل و رتبه بندی ریسک های عملیاتی در بانکداری اسلامی؛ مطالعه موردی: بانکداری بدون ربا در ایران [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 157-184]
 • کمیجانی، اکبر الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته ای [دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 55-78]

م

 • معصومی نیا، علی امکان سنجی فقهی استفاده از سوآپ کالا در بازارهای مالی ایران [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 105-128]
 • موسویان، سیدعباس بررسی تطبیقی مدل های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی [دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 97-126]
 • موسویان، سیدعباس صکوک وکالت بیمه ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز [دوره 11، شماره 44، 1390، صفحه 129-156]
 • میرمعزی، سیدحسین درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1390، صفحه 5-28]
 • میرمعزی، سیدحسین نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی [دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 5-26]
 • میسمی، حسین سرمایه انسانی، فقر و نابرابری های درآمدی در اسلام و کشورهای اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 5-38]

ن

 • نادران، الیاس اقتصاد اسلامی و دلالت های نظریه انتخاب عمومی [دوره 11، شماره 42، 1390، صفحه 59-86]
 • نظرپور، محمدنقی تاثیر بحران اقتصادی جهان بر بانکداری اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1390، صفحه 149-180]
 • نظرپور، محمدنقی بررسی شاخص های ممنوعیت غرر در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ مطالعه موردی بانک تجارت مشهد مقدس [دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 157-188]

ه

ی

 • یوسفی، احمدعلی ظرفیت آموزه های اسلامی در تاسیس بخش های اقتصادی (با تاکید بر اقتصاد بخش تعاونی) [دوره 11، شماره 41، 1390، صفحه 101-130]
 • یوسفی شیخ رباط، محمدرضا الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته ای [دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 55-78]
 • یوسفی شیخ رباط، محمدرضا بررسی شاخص های ممنوعیت غرر در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ مطالعه موردی بانک تجارت مشهد مقدس [دوره 11، شماره 43، 1390، صفحه 157-188]