نویسنده = انس زرقا، ـ پرفسور محمد
تعداد مقالات: 1
1. گواهی استصناع (سفارش ساخت)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1380، صفحه 120-128

ـ پرفسور محمد انس زرقا؛ محمدزمان رستمی