نویسنده = معصومی نیا، ا،علی
تعداد مقالات: 1
1. بازار مطلوب، رقابت کامل ؛

دوره 4، شماره 15، زمستان 1383، صفحه 50-80

ا،علی معصومی نیا