نویسنده = شیروی، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله

دوره 7، شماره 27، زمستان 1386، صفحه 101-130

جواد حسین زاده؛ عبدالحسین شیروی