نویسنده = سیدی نیا، سیداکبر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 145-178

علی معصومی نیا؛ سیداکبر سیدی نیا


2. مصرف و مصرف گرایی از منظر اسلام و جامعه شناسی اقتصادی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1388، صفحه 151-176

سیداکبر سیدی نیا


3. کرامت انسانی و اقتصاد

دوره 8، شماره 29، زمستان 1387، صفحه 111-142

سیداکبر سیدی نیا