نویسنده = علوی رضوی، سیدیحیی
تعداد مقالات: 1
1. شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه

دوره 9، شماره 33، زمستان 1388، صفحه 161-178

سیدیحیی علوی رضوی