نویسنده = موفق، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مبانی اخلاقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگراییف وظیفه گرایی و اسلام

دوره 9، شماره 36، زمستان 1388، صفحه 33-58

علیرضا موفق؛ علی اصغر هادوی نیا