نویسنده = سیدنورانی، سیدمحمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نظام نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم

دوره 11، شماره 42، زمستان 1390، صفحه 29-58

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ سیداحسان خاندوزی