نویسنده = صادقی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه نذورات در فقرزدایی از جامعه اسلامی ؛ مطالعه موردی ایران 1385-1388

دوره 12، شماره 45، زمستان 1391، صفحه 5-32

حسین صادقی؛ علی شفیعی؛ میثم فتحی