نویسنده = شفیعی، علی
تعداد مقالات: 3
1. اثر صداقت در بازارهای مالی بر متغیرهای اقتصادی

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 33-64

زهرا نصراللهی؛ علی شفیعی


2. برآورد اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1391، صفحه 63-92

مرتضی عزتی؛ علی شفیعی


3. جایگاه نذورات در فقرزدایی از جامعه اسلامی ؛ مطالعه موردی ایران 1385-1388

دوره 12، شماره 45، زمستان 1391، صفحه 5-32

حسین صادقی؛ علی شفیعی؛ میثم فتحی