نویسنده = فدایی واحد،، میثم
تعداد مقالات: 1
1. مدل های ارزش گذاری اوراق مالی اسلامی اجاره

دوره 13، شماره 49، زمستان 1392، صفحه 115-138

علی صالح آبادی؛ مهدی علی حسینی؛ میثم فدایی واحد،؛ سیدمحمدجواد میرطاهر