نویسنده = بهراد امین، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی قرارداد انگیزه ـ سازگار کاهش مخاطره اخلاقی قراردادهای مشارکتی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 35-61

ایرج توتونچیان؛ مهدی بهراد امین