نویسنده = خادمی کوشا، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. شرط قصد و ابراز صریح آن در قرارداد الکترونیکی از منظر فقه اسلامی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 205-224

محمد علی خادمی کوشا