نویسنده = لطفعلی پور، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع)

دوره 19، شماره 73، بهار 1398، صفحه 239-266

مرتضی جعفرزاده نجار؛ محمود هوشمند؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ مهدی بهنامه