نویسنده = میرمعزی، سیدحسین
تعداد مقالات: 25
1. کارایی روش شهید صدر در کشف نظریه اسلامی عدالت اقتصادی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1398، صفحه 5-29

سیدحسین میرمعزی؛ محمدتقی نظریان مفید


2. ضرورت مصرف کالاهای داخلی در پرتو اندیشه‌های مقام معظم رهبری

دوره 18، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 5-34

سیدحسین میرمعزی؛ علی اکبر کریمی


3. اخلاق اسلامی و مذهب اقتصادی اسلام

دوره 16، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 33-59

سیدحسین میرمعزی


4. فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 5-32

سیدحسین میرمعزی


5. تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام

دوره 15، شماره 57، بهار 1394، صفحه 5-29

سیدحسین میرمعزی


6. درآمدی بر علم اقتصاد اسلامی(اقتصاد برکت)

دوره 13، شماره 50، زمستان 1392، صفحه 5-30

سیدحسین میرمعزی


7. مدل اسلامی اخلاق مصرف

دوره 12، شماره 46، زمستان 1391، صفحه 5-34

محمد جداری عالی؛ سیدحسین میرمعزی


8. نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1390، صفحه 5-26

علی اصغر قائمی نیا؛ سیدحسین میرمعزی


9. درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1390، صفحه 5-28

سیدحسین میرمعزی


10. روش کشف نظام اقتصادی اسلام

دوره 10، شماره 39، زمستان 1389، صفحه 4-32

سیدحسین میرمعزی


11. آزادی ها و مسوولیت های اقتصادی مردم از دیدگاه اسلام

دوره 8، شماره 32، زمستان 1387، صفحه 37-62

سیدحسین میرمعزی


12. رقابت و تعاون در نگرش اسلامی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1387، صفحه 7-34

سیدحسین میرمعزی


13. موضوع علم اقتصاد اسلامی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1386، صفحه 7-35

سیدحسین میرمعزی


15. حیله های ربا

دوره 6، شماره 24، زمستان 1385، صفحه 95-130

سیدحسین میرمعزی


16. نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر (ره) درباره هویت اقتصاد اسلامی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1385، صفحه 123-146

سیدحسین میرمعزی


17. مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1385، صفحه 157-190

منذر قحف؛ سیدحسین میرمعزی


18. علم اقتصاد اسلامی ، تعریف و روش

دوره 6، شماره 23، زمستان 1385، صفحه 157-186

منذر کهف؛ سیدحسین میرمعزی


19. دین و اقتصاد : نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1384، صفحه 157-180

منذر قحف؛ سیدحسین میرمعزی


20. تعادل در بازار کار و استخراج عرضه کل در اقتصاد اسلامی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1383، صفحه 9-30

سیدحسین میرمعزی


21. تقاضای پول در اقتصاد اسلامی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 83-102

سیدحسین میرمعزی


22. بورس‌بازی از دیدگاه فقه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1382، صفحه 51-64

سیدحسین میرمعزی


24. ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی ـ اقتصادی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1381، صفحه 95-106

سیدحسین میرمعزی