نویسنده = خلیلی تیرتاشی، نصرالله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نظری آثار مالیات تورمی بر عدالت اقتصادی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 93-116

نصرالله خلیلی تیرتاشی