نویسنده = نعمتی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تمایز اثباتی - هنجاری در علم اقتصاد و تقدم تاریخی آن بر تمایز واقعیت - ارزش

دوره 7، شماره 26، زمستان 1386، صفحه 149-180

اندرم ام یوئنگرت؛ علی نعمتی