نویسنده = یوسفی شیخ‌رباط، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رفتار تولیدکننده مسلمان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

دوره 15، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 55-80

سیدضیاءالدین کیاالحسینی؛ محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط؛ الهه کشتکار


2. طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک ‌اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی

دوره 15، شماره 57، بهار 1394، صفحه 31-62

محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط؛ فهیمه بابایی