نویسنده = بابایی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک ‌اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی

دوره 15، شماره 57، بهار 1394، صفحه 31-62

محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط؛ فهیمه بابایی