نویسنده = میرحسینی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی (مورد مطالعه قراردادهای بانکی)

دوره 16، شماره 63، پاییز 1395، صفحه 117-146

سید مهدی میرحسینی؛ محمد نقی نظرپور؛ ناصر الهی