دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، زمستان 1392 
2. قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا

صفحه 31-58

اکبر کمیجانی؛ سید ضیاءالدین کیاءالحسینی؛ اسدالله فرزینوش


3. اثر ماهیت سرمایه در تعیین حرمت و حلیت بهره پول

صفحه 59-78

غلام رضا مصباحی مقدم؛ مجتبی سیدحسین زاده


6. مدیریت عقدهای مشارکتی بانک ها براساس الگوی تکافل اصناف

صفحه 131-159

محمدجواد شریف زاده؛ سیدامیرحسین اعتصامی،