دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1381 
1. آیا نظام مالیاتی ایران، اسلامی است؟

صفحه 9-18

محمدتقی گیلک‌حکیم‌آبادی؛ سیدکاظم صدر


7. مبانی نظری توزیع عادلانه

صفحه 137-160

یوسف محمدی؛ محمد شوقی‌الفنجری