دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1382 
7. ابن خلدون پدر علم اقتصاد

صفحه 135-150

جورج تاون؛ حسن توانایان‌فرد