دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1383 
6. اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

صفحه 129-154

محمد انس الزرقا؛ منصور زراءنژاد