دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، زمستان 1385 
2. بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری درآمدی

صفحه 45-70

علی حسن زاده؛ علاءالدین ازوجی؛ صالح قویدل


6. مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی

صفحه 157-190

منذر قحف؛ سیدحسین میرمعزی