دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1385 
4. اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )

صفحه 71-94

سیدعباس موسویان؛ سعید فراهانی فرد


5. حیله های ربا

صفحه 95-130

سیدحسین میرمعزی


7. مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا

صفحه 153-170

رضا اکبریان؛ محمدحسین دیانتی


8. مدل سازی تقاضا برای پول بر اساس طرح بانکداری بدون ربا

صفحه 171-210

امیر کیا؛ منصور زراء نژاد؛ آدردخت علیخانی