دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1386 
2. مطالعه تطبیقی حد فقر شریعت

صفحه 37-60

یدالله دادگر؛ مجتبی باقری