دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، زمستان 1386 
6. ررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام ( Short Selling ) با عقده های اسلامی

صفحه 131-156

محمد طالبی؛ سیدعباس موسویان؛ حامد سلطانی نژاد