دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1387 
6. کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی

صفحه 143-162

داوود منظور؛ مهدی یادی پور