دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، زمستان 1387 
1. ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی

صفحه 7-36

مجید رضایی دوانی؛ محمود متوسلی