دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، زمستان 1388 
6. بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه ها

صفحه 161-192

غلام رضا مصباحی مقدم؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ مهدی رعایائی