دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1389 
5. راهکارهای اجرای صحیح عقدهای مشارکتی در نظام بانکی ایران

صفحه 119-146

سیدروح الله احمدی حاجی آبادی؛ احمد بهاروندی


6. بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار مضاربه

صفحه 147-147

غلامرضا مصباحی مقدم؛ سیدعلی اصغر رحیمی؛ مجتبی کاوند