دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، زمستان 1389 
5. بررسی فقهی و کاربردی عقد ورق در بانکداری بدون ربا

صفحه 117-144

محمدنقی نظرپور؛ محمدرضا یوسفی؛ سیدمحسن سجادی