دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، زمستان 1390 
2. نظام نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم

صفحه 29-58

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ سیداحسان خاندوزی


5. ارائه چارچوب مفهومی در بازاریابی بر اساس مبانی اسلامی

صفحه 117-148

میرزاحسن حسینی؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ فاطمه عیدی


6. تاثیر بحران اقتصادی جهان بر بانکداری اسلامی

صفحه 149-180

محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزایی؛ فاطمه رضایی