دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، دی 1390 
6. صکوک وکالت بیمه ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز

صفحه 129-156

حسن قالیباف اصل؛ سیدعباس موسویان؛ علیرضا دقیقی اصل؛ حسین حسنقلی پور